LOS Grunnskole

Publisert . Sist endret . i kategorien Grunnskole

Rett og plikt til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen helt eller delvis vedta å frita en elev for opplæringsplikta hvis hensynet til eleven tilsier det.

Hvis en elev har fravær fra den pliktige grunnskoleopplæringa uten å ha rett til det, kan foreldrene eller de som har omsorg for eleven, straffes med bøter.

Lokal informasjon


Hvilken skole skal eleven gå på?
Kvinesdal kommune har 7 grunnskoler. Barnet har rett til å gå på skole i den kommunen og den skolekretsen som det ut fra sitt bosted sokner til, jf. oppll. § 8-1. Kvinesdal kommune har vedtatt en kommunal forskrift om skolekretsordning. Her fremgår hvilke gnr. som tilhører den enkelte skolekrets.

I forbindelse med flytting, innen kommunen eller ut av kommunen, skal foreldrene tidligst mulig gi melding om dette til den skolen der eleven går. Skolen skal straks sende flyttemelding til skoleeier, skolelege, skoletannlege og PP-tjeneste. Kommunen videresender meldingen til den kommunen eleven flytter til.

Ved flytting til annen skolekrets innenfor kommunen, skal flyttemelding sendes til skolen i kretsen der familien bosetter seg. I særlige tilfeller kan det, etter søknad og sakkyndig tilrådning (f. eks. fra PPT), fattes vedtak om at et barn skal fortsette å gå på skolen i den kretsen som familien har flyttet fra.

Under forutsetning av at kommunen ikke påføres økte kostnader, f. eks. ved økt bemanning, kan foresatte få anledning til å velge at deres barn kan gå på en annen skole i kommunen enn den skolen som de ut fra kretsordningen tilhører. Hvis foreldre benytter seg av denne muligheten for skolevalg, og når valget av skole ikke er et tiltak for å sikre at retten til opplæring kan oppfylles ( jf. rundskriv Udir-3-2009), må foreldrene selv ta ansvar for å betale skoleskyssen og om nødvendig også for å organisere transportordning. 

Foresatte som ønsker at en elev skal gå på skole i en annen krets enn der eleven er bosatt, må sende skriftlig melding evt. søknad til kommunen. Uttale fra sakkyndig instans må vedlegges hvis det er særlige grunner til at eleven bør gå på en bestemt skole. Det må beregnes tilstrekkelig saksbehandlingstid, 2-3 mndr. Ønske om skoleplassering som gjelder fra nytt skoleår begynner i august, bør kommunen ha mottatt før 1. april. Søker får svar i form av et enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen i.h.t. forvaltnings­loven, kap. VI. 

Innskriving av elever som skal begynne i skolen.
I henhold til oppll. § 2-1 skal alle barn innskrives ved nærskolen i det kalenderåret de fyller 6 år. Foresatte til barn som fyller 6 år og som skal begynne i skolen fra neste skoleår, vil i januar få et brev fra kommunen der vi meddeler hvor vi mener at barnet skal gå på skole. Grunnlaget for plasseringen er opplæringslovens bestemmelse om at barna skal gå på den nærmeste skolen, og kommunens vedtatte kretsordning. Foreldrene får anledning til å uttale seg om dette forslaget i løpet av et angitt tidsrom. De kan også søke om at barnet plasseres på en annen skole. 

I løpet av mars måned sendes det ut et enkeltvedtak der det blir fastsatt hvilken skole barnet skal tilhøre. Samtidig kalles det inn til innskriving. Innskriving av nye elever på første årstrinn skjer normalt i siste halvdel av april. Elevene skal da møte på skolen sammen med en voksen.

Foreldre som ønsker at deres barn skal utsette skolestarten med ett år, må henvende seg til PPT for å få en sakkyndig vurdering. Hvis det iflg. denne vurderingen er tvil om at barnet er kommet tilstrekkelig langt i utvikling til å starte i skolen, kan foreldrene kreve at barnet får utsatt skolestarten med ett år. 

Foreldre til barn som fyller 5 år før 1. april kan søke om tidligere skolestart for barnet. Søknad om tidligere skolestart krever sakkyndig vurdering, og ofte en omfattende saksbehandling. Det er derfor viktig at søknaden sendes så tidlig som mulig, helst innen utgangen av januar i det året barnet fyller 5 år. Da vil kommunen, med normal behandlingstid, kunne ha avgjort saken før innskrivingen foregår.

Søknader besvares med enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i.h.t. forvaltningsloven, kap VI.