Her kommer en introduksjon om kategorien

Utrangering/kassasjon og avhending av utstyr og materiell tilhørende Kvinesdal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Interne reglementer

Reglenes anvendelsesområde – definisjoner:

Disse reglene gjelder ikke for fast eiendom. Salg av eiendom skjer etter vedtak fra formannskap/kommunestyre.

Reglene nedenfor gjelder for utrangering og kassasjon av alt materiell, utstyr og lignende som tilhører kommunen og gjelder for alle kommunale tjenestesteder/ansvarsområder.

Utrangering: Er en beslutning om at brukbart materiell skal gå ut av bruk fordi det ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål eller fordi det ikke lenger er bruk for det på tjenestestedet.

Kassasjon: Er en beslutning om at materiell som er nedslitt eller skadet, og som det ikke er formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å reparere, skal tas ut av bruk.

Avhending: Innebærer at materiell overdras eller overlates til andre enn kommunens tjenestesteder. Dette gjelder med eller uten vederlag.

Utrangering:

Beslutning om utrangering av materiell og utstyr og lignende tilligger enhetsleder. Beslutningen skal gjøres skriftlig og arkiveres ( etter innføring av e-phorte skal dette gjøres elektronisk ). Før beslutningen tas skal øvrige tjenestesteder forespørres hvorvidt det aktuelle materiell vil ha nytte for dem. I så tillfelle overføres materiellet dit uten internt vederlag. Ved meldt behov fra flere trekkes lodd.

Kassasjon:

Enhetsleder beslutter hva som skal kasseres. Før kassasjon vedtas skal det vurderes hvorvidt andre interne instanser vil kunne nyttigjøre seg evt. restverdi. I så fall overføres materiellet dit uten internt vederlag. Ved meldt behov fra flere trekkes lodd. Beslutning om kassasjon skal gjøres skriftlig og arkiveres ( etter innføring av e-porthe skal dette gjøres elektronisk ). Det skal vurderes:

- Om materiellet skal tilintetgjøres og leveres avfallsdeponi. Her tas det også stilling til miljømessig riktig deponering.

- Kan deler av materiellet benyttes internt i kommunen eller kan deler avhendes.

- Kan det være restverdi

- Kan det avhendes med verdi som skrap, avfall eller lignende.

Avhendingsmåter:

Den som har myndighet til å utrangere og kassere utstyr og materiell treffer også beslutning om disponeringen ( tilintetgjøring/omplassering/avhending ).

Avhending utover intern overføring innenfor kommunen skal normalt skje ved salg dersom det antas at restverdien ikke er helt ubetydelig. Avhending kan også skje som innbytte hos leverandør ved for eksempel nykjøp. Det skal ikke avhendes utstyr og materiell som gave til ansatte i Kvinesdal kommune eller personer som står den ansatte nær.

Er restverdien under "vesentlig" kan enhetsleder avgjøre at materiellet kan avhendes som gave til veldedig formål. Det kan være Fretex, innsamlingsaksjoner for brukt sykemateriell og utstyr, det lokale Lions eller Rotary, lokale menigheter, idrettslag eller lignende som holder bruktmarked/loppemarked eller lignende

Salg av kommunalt utstyr og materiell skjer normalt ved kunngjøring på kommunens hjemmesider. Hvis enhetsleder antar at det kan oppnås en netto merinntekt ved kunngjøring i Agder og nærradioen i tillegg skal slik framgangsmåte benyttes. Salg skjer til høystbydende. Tjenestemann som treffer beslutning om salg eller som deltar i arbeidet med salget, har ikke adgang til å opptre som kjøper. Det samme gjelder den som forvalter materiellet på den tid da salget foregår.

Tjenestemann kan ikke opptre som mellommann eller som kommisjonær eller lignende og må ikke ta imot godtgjørelse eller andre fordeler i forbindelse med salget.

Salgsvilkår:

Materiell og utstyr selges i den stand det befinner seg i. Dersom tilbud ikke står i forhold til antatt restverdi kan enhetsleder beslutte å trekke salget.

Kjøper må selv hente utstyret/materiellet på det sted og innen den frist som blir angitt. Utgifter til henting er kommunen uvedkommende. Salgsbeløpet skal være innbetalt til kommunen før levering foretas.

Tillegg/presiseringer for sektorer og type utstyr.

Intern omfordeling:

Materiell/utstyr som ikke lenger er i bruk og som er bestemt for kassering/utrangering skal først tilbys overtatt av øvrige enheter/tjenestesteder. Ledig materiell/utstyr kunngjøres via kommunens intranett/e-post system og loddtrekning avgjør dersom det er flere interesserte.

Eksempler på handlinger:

Støttetjenesten/sentraladministrasjonen:

IT-utstyr: Brukbart utstyr vurderes omplassert innenfor kommunen. Utgått utstyr skal av sikkerhetsmessige grunner gjennomgå forsvarlig sletting av minne. Deretter vurderes gave til andre som kan tenkes å nyttiggjøre seg utstyret. Ubrukelig utstyr vrakes på forsvarlig måte og leveres til forvarlig gjenvinning.

Kontorutstyr: Bruktbart utstyr/møbler kunngjøres via intranett/e-post systemet for mulig intern omplassering.

Kjøpte kontormaskiner: Her vurderes innbytte.

Telefonisystemer: Vurderes først for intern omplassering. Dersom dette ikke er aktuelt vurderes system og utstyr som gave til organisasjon som kan nyttiggjøre seg dette.

Undervisning:

IT-utstyr: Vurderes først omplassert internt innenfor skolesektoren. Bruk Intranett. Deretter vurderes sikker kassering og avfallsdeponering/gjenvinning.

Møbler: Skolepulter,hyller m.m vurderes omplassert innenfor skolesektorren. Bruk intranett eller e-postsystemet. Hvis ingen interesse internt bør det for brukbart utstyr vurderes å kontakte det frivillige innsamlingsapparat før deponering gjennomføres.

Helse-og sosial:

IT-utstyr: Behandle som for øvrige enheter.

Kontorutstyr: Som for øvrige enheter.

Møbler: Møbler fra institusjon eller kommunale boliger vurderes for gjenbruk eller intern omplassering. Annonseres via intranett/e-post systemet. Deretter vurderes gave til for eks. Fretex.

Institusjonssenger: Vurderes lagret for evt.senere bruk. Deretter undersøkes alltid om gjenbruk via innsamlingsorg. lokalt/regionalt/sentralt. Kun unntaksvis bør vraking og deponering gjennomføres.

Annet institusjonsutstyr: Det samme som ovenfor.

Medisinsk utstyr og materiell: Som ovenfor, men det må vurderes forsvarlighet og sikkerhet dersom utstyr er ødelagt. Da kan det være bedre å kassere.

Plan og miljø – teknisk drift og vedlikehold:

Maskiner: Her menes biler/traktorer/spesialmaskiner og annet maskinelt utstyr. Vurderes alltid for innbytte eller salg.

Verktøy: Ved restverdi vurderes salg.

Skrapmetall: Vurderes solgt hvis returverdi. Hvis ikke foretas forsvarlig deponering.

Bygningsartikler: Vurderes alltid for lagring og gjenbruk: Hvis dette ikke er aktuelt vurderes salg. Salg skal alltid vurderes før deponering.

Disse eksemplene er ikke uttømmende. Gjennomgående gjelder det at en hele tiden skal forsøke å utnytte mulige restverdier – enten for kommunen eller andre.

 

Kvinesdal, den 14 august - 2007