Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Den kommende landbruksmeldingen

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Tegning fra MS-Office av traktor, åker og kornDen nye landbruks- og matmeldingen er lenge etterlengtet. Det var planlagt at den skulle legges frem for Stortinget i vår, men dette har blitt forsinket, blant annet på grunn av de tragiske hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet. Nå i høst legges den frem, og det er store forventninger til meldingen fra landbruket.

Jordleie og driveplikt

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Det er driveplikt på all jordbruksjord i Norge. Dette går klart frem av Jordlovens § 8. Med jordbruksjord menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Svikt i honningproduksjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

ERSTATNINGSORDNINGER
For at erstatning skal kunne gis, må produksjonen være redusert som en følge av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot. Slike forhold er redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Normale variasjoner i honningproduksjon omfattes ikke.

Vinterskade på eng

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Foretak med betydelige vinterskader på eng kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Erstatningen skal bidra til at foretaket kan få en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes det samme året, slik at avlingssvikten reduseres.

Store tap av sau

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Foretak som er utsatt for særlig store tap av sau på beite som det ikke er mulig å forsikre seg mot, kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Denne ordningen dekker ikke tap til rovvilt. Ved tap til rovvilt kan det søkes om erstatning for tap av husdyr til rovvilt, som forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning. Det er også mulighet å søke erstatning på begge ordningene samtidig.

Avlingssvikt – Klimabetingede tap

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Søknad om avlingssvikt kan være aktuelt i de år mer enn 30% av avlingen er tapt grunnet klimatiske forhold. Avlingssvikten bør være en god del over 30% da denne prosentsatsen settes som søkers egenandel. Det vil si at det kun er mulig å få erstatning for avlingstapet over disse 30 prosentene.

Søknad sendes på fastsatt skjema nedenfor til kommunen innen 31.10. Behandling fortas av Fylkesmannen som fastsetter erstatningbeløp.

Søknadsskjemaer:

avlingssvikt – klimabetingede tap, SLF- 271 B til SLF-277 B alt etter vekstgruppe.

Regelverk:

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader I plante-og honningproduksjon.