Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Erstatningsordninger i landbruket

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Erstatningsordningene i landbruket har som mål å redusere tap som skyldes uforutsette skader (som det ikke har vært mulig å forhindre og forsikre seg mot) og tap som følge av offentlige pålegg og restriksjoner. De vanligste erstatningssakene er produksjonssvikt pga. klimatiske forhold katastrofepregede tap av husdyr på beite.

Deling av landbrukseiendom

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Dette gjelder også fradeling av tomter fra landbrukseiendommer.
Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert.

Konsesjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Kommunale tilskudd til landbruksformål

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Kvinesdal kommune har et eget næringsfond hvor det blant annet kan ytes tilskudd til landbruket og skogbruket. Til landbruksformål gis det tilskudd til bygging og utbedring av driftsbygninger. Det gis også tilskudd frem til 31.12.11 for nydyrkede arealer som er dyrket på bakgrunn av godkjent dyrkningsplan.

Boplikt

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Boplikt i 5 år oppstår når man overtar landbrukseiendom på over 25 daa dyrket og/eller 500 daa produktiv skog konsesjonsfritt fra nær familie eller man har odelsrett til eiendommen. Denne formen for boplikt følger direkte av konsesjonsloven § 5 andre ledd og er personlig. Det vil si at for å oppfylle boplikten må eieren selv være folkeregistrert som bosatt på eiendommen. Eieren må flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 5 år sammenhengende.

Regionalt miljøprogram

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Regionalt Miljøprogram innebærer en overføring av myndighet fra statlig til regionalt nivå, slik at en del av tilskuddsordningene for jordbruket nå er skreddersydd lokale behov. Spesielt for Agderfylkene er at den enkelte kommune har valgt ut områder kommunen gir særskilt arealtilskudd. Hensikten med dette er å unngå gjengroing eller nedbygging av de områdene som kommunen mener er viktigst for innbyggerne i sin kommune.

SMIL - midler

Publisert . Sist endret . i kategorien Landbruk

Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar miljøverdiene i kulturlandskapet og bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra landbruket. Tiltaket må gå utover det en kan regne med ved vanlig jordbruksdrift.