Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arbeidsliv

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Arbeidsavtale

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statDet skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Alle som har personer ansatt hos seg er arbeidsgiver. Stat, fylkeskommune og kommune er arbeidsgiver for de som er ansatt hos de respektive. 

Arbeidsmiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidmiljø er definert i arbeidsmiljøloven og gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter.Loven inneholder bestemmelser om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidstid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Loven setter begrensninger for hvor lang den daglige og ukentlige arbeidstiden kan være, og for når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

Arbeidstvist

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidstvist er en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og andre arbeidsvilkår. Arbeidstvist kan gjelde uenighet om gyldigheten, eksistensen eller forståelsen av en tariffavtale, da betegnes den rettstvist; eller den kan gjelde krav om opprettelse av tariffavtale eller endringer i innholdet av en tariffavtale som løper ut, da betegnes den interessetvist.

Ferie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statAlle arbeidstakere har krav på fire uker pluss en dags ferie hvert kalenderår.Mange har også krav på en femte ferieuke. Den er ikke lovbestemt, men del av lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet. Om en får utbetalt lønn i ferien er avhengig av om en hadde inntekstgivende arbeid året før. 

Hovedavtalen

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statHovedavtalen for arbeidstakere i staten har som formål å være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Inkluderende arbeidsliv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statIA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skolemiljø, Emneord

kommuneMobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og lignende.

Oppsigelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statHer brukt om oppsigelse av arbeidsforhold.En oppsigelse må være skriftlig, og den må sendes pr post eller leveres personlig. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal være saklig begrunnet, og den skal leveres personlig eller sende rekommandert. 

[12  >>