Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Psykisk helse

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skolemiljø, Emneord

kommuneMobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og lignende.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barnehage, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Psykisk helsevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Psykisk helse, Emneord

kommuneTjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet. 

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Omsorgstjenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet. Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler, utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium. Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet.