Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Landbruk

Avløsertilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonTilskudd til gårdbrukere slik at de kan ta ferie og får ordnet fritid eller leie inn avløser ved sykdom. 

Dyrehelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonHelsetilstand og trivsel for husdyr. Sports- og kjæledyr, reindrift, oppdrettsnæring og landbruk er alle egne emneord.

Husdyrhold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonHusdyr er dyr som mennesket har temmet og holder som nyttedyr, som f.eks bufe. Sports- og kjæledyr er egne emneord.

Landbrukseiendom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statEiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Eiendom, eller rettigheter som ligger til eiendommen, kan ikke deles uten samtykke fra departementet. Til dette hører odel og bo- og driveplikt.

Naturskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statSkade som har sin årsak i ei naturulykke, som for eksempelt flom, storm, ras eller skred.

Plantedyrking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonDyrking av planter til menneskeføde, fôr for dyr, bioenergi og fiber. 

 

Plantevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonÅ opprettholde god plantehelse og redusere risikoen for introduksjon og spredning av planteskadegjørerer som plantedeler, trelast, jord m.m. Mattilsynet har ansvaret for dette her i landet.

Reindrift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonReindrift er en viktig næring både i samisk og lokal sammenheng. 

 

Skogbruk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Landbruk, Emneord

introduksjonSkogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert. Jordbruk er eget emneord.

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Landbruk, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneDe anleggsarbeider og arbeidsprosesser som må utføres for å bygge vei gjennom terreng med vekslende topografi og geologi. Byggearbeidene for selve veien deles gjerne inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen.