Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Naturforvaltning

Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning, Emneord

introduksjonBlant de viktigste forutsetningene for utøvelse av friluftsliv. Allemannsretten gjelder i utmark. Alllemannsretten er en oppholds- og ferdselsrett. Den gir også rett til å høste f.eks. bær, sopp og blomster.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter. 

Bålbrenning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonUtendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastsetter lokale regler.

Friområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonEt område som er regulert til park, turvei, leirplass, lekeanlegg, idrett og sport. 

 

Fritidsfiske

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning

introduksjonDet er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av sjø, vann, årstider, art, etc. Fiske for barn under 16 år er gratis. 

 

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonAlle former for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er egne emneord.

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Kjøretøy, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonMed motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet. Med utmark menes udyrket mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov. For nærmere bestemmelser, ta kontakt med kommunen. 

Naturvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning, Emneord

introduksjonNaturvern er å ta vare på mangfoldet og produksjonsevnen i naturen. Til dette hører f.eks. vernetiltak, oppretting av nasjonalparker og landskapsvernområder og bevaring av urørt natur.

Vassdrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning, Emneord

introduksjonForvalting av vassdrag fra vannskillet til sjøen. Vannforurensning er eget emneord.

 

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

introduksjonArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.