Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Økonomiske ytelser

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statArbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode. På grunn av en sykdom eller skade har en behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Erstatter attføringspengar, rehabiliteringspenger og tidsavgrensa uførestønad.

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statBarnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Bostøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.12.16 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statBostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no 
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Sist endret 12.12.2016 16:47:46

Dagpenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statEn ytelse til arbeidsløse eller permitterte personer. Ytelsen er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. 

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statKvinner som ikke har opparbeidet rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av barn. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til enslig forsørger og adopsjon er alle egne emneord.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Omsorgslønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneOmsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statFormålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

[12  >>