Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Omsorgstjenester

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. 

Dagtilbud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneTilbud om tilsyn, aktivitet og behandling på dagtid. 

Egenbetaling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.03.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneDen delen av en tjeneste man selv delvis eller helt selv må betale. Egenbetaling som begrep benyttes ofte om betaling for barnehage, skolefritidsordning (SFO) og pleie- og omsorgstjenester.

Hjemmehjelp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneTilbud om praktisk hjelp i hjemmet. Tilbudet gjelder for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelbruk, alder eller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål. Det er kommunen som administrerer tilbudet om hjemmehjelp. 

Hjemmesykepleie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Helsetjenester, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneHjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme. Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider. Tjenesten er gratis, og det er ingen egenandel på tjenesten. 

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneEn individuell plan er en rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode, og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester. 

Matombringing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneTilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat. For nærmere informasjon om tilbudet, ta kontakt med kommunen. 

Maten skal være tilpasset mottakerens kultur/religion. 

Pasient- og brukerombud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

fylkePasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten. Ombudet arbeider også for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Omsorgstjenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet. Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler, utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium. Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet.

Trygghetsalarm

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Helsetjenester, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneDette er en alarm for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmene er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt. En vaktsentral eller personell fra kommunen rykker ut dersom en alarm utløses. Dette gjelder for hele døgnet.