Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Pensjon

Alderspensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjonsutbetaling fra folketrygden etter fylte 67 år. I offentlig sektor er det også særaldersgrenser. Medregnet avtalefestet pensjon, pensjonsberegning m.m.

Barnepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statEn ytelse til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Ektefellepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjon/overgangsstønad til etterlevende ektefelle, registrert partner eller samboer ved dødsfall.

Forsørgingstillegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statEn behovsprøvd ytelse til alders- og uførepensjonister som forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år.

Gjenlevendepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statYtelse som skal medvirke til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.

Minstepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statEn garantert minimumspensjon fra folketrygden. Den gjelder for pensjonister som har full trygdetid (40 år) og får ugraderte ytelser. Minstepensjon blir utbetalt uavhengig av tidligere inntekt. 

Personskadetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statFolketrygden er den mest generelle trygdeordningen, og omfatter alle som er bosatte i Norge. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tjenestepensjonsordningene må sees som supplerende ordningar til folketrygden.

Tjenestepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statOpptjening av alderspensjon. Arbeidsgiver har plikt til å opprette en pensjonsordning for alle ansatte og personer som utfører arbeid for virksomheten. Tjenestepensjon kommer i tillegg til folketrygden. 

Uførepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statØkonomisk ytelse som kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntekts- eller arbeidsevne.