Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Angrerett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Varer og tjenester, Emneord

stat

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre på varer eller tjenester som er kjøpt ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg. 

Du behøver ikke å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen – og kan i ro og mak undersøke varen for å gjøre deg opp en formening om du ønsker å beholde den.

Anmeldelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statMed anmeldelse menes å melde en sak til politiet.

 

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statArbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode. På grunn av en sykdom eller skade har en behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Erstatter attføringspengar, rehabiliteringspenger og tidsavgrensa uførestønad.

Arbeidsavtale

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statDet skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Alle som har personer ansatt hos seg er arbeidsgiver. Stat, fylkeskommune og kommune er arbeidsgiver for de som er ansatt hos de respektive. 

Arbeidsgiveravgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Offentlige avgifter, Emneord

statEn avgift betalt av arbeidsgiver. Det er ulike satser for de fem sonene i landet. Det er den registrerte adressen til virksomheten og ikke de ansatte sin bostedskommune, som avgjør hvilken sone en er i.

Arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsmarkedstiltak er et av arbeidsmarkedspolitikkens viktigste virkemidler for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet.

Arbeidsmiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidmiljø er definert i arbeidsmiljøloven og gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter.Loven inneholder bestemmelser om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidssøking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statRegistrering som arbeidssøker. 

Arbeidstid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Loven setter begrensninger for hvor lang den daglige og ukentlige arbeidstiden kan være, og for når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

<<  1 [23 4 5 6  >>