Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Tilrettelagt fritid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Avlastning og støtte, Fritid, Emneord

kommuneLegge til rette for at personer med spesielle behov eller sosiale problemer kan ha de samme mulighetene som andre hva gjelder fritid og kulturliv. 

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

fylkeEn tjeneste til funksjonshemmede som har behov for dør-til-dør-transport. Tjenesten skal gi personer mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet. 

Dette er en ordning som bare benyttes ved lokale fritidsreiser, og omhandler ikke reiser som dekkes av folketrygden. For mer informasjon om ordning, ta kontakt med kommunen. 

Tilrettelagt transport er ikke en lovpålagt oppgave.  

Tinglysing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Kjøp og salg, Emneord

statTinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og plikter som gjelder fast eiendom eller visse typer løsøre. Tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom blir registrerte i grunnboka.

Tjenestepensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Pensjon, Emneord

statOpptjening av alderspensjon. Arbeidsgiver har plikt til å opprette en pensjonsordning for alle ansatte og personer som utfører arbeid for virksomheten. Tjenestepensjon kommer i tillegg til folketrygden. 

Tolketjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.03.13 Tema Integrering, Språk, Emneord

statEn tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker.

NAV Tolketjeneste har tilbud om tolketjenester. 

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 02.03.13 Tema Handel og service, Offentlige avgifter, Emneord

statSkatt på vareflommen over en grense. En skiller mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utenlandske varer).

Tomtefeste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Leie og utleie, Emneord

statLeie av grunn til hus som festeren (den som leier) har på tomten.

Torgsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Handel og service, Emneord

introduksjonHandel som ikke skjer fra fast utsalgssted, i uteområder. For informasjon om regler for torgsalg, ta kontakt med kommunen. 

Tros- og livssynssamfunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.06.12 Tema Religion og livssyn, Emneord

introduksjonTilskudd til tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken.

Trygde- og servicebolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 15.03.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneBosted for trygdede som ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder, funksjonshemming eller andre årsaker.

<<  27 28 29 30 31 [3233 34 35 36  >>