Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Emneord

Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Utslippstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonTillatelse til utslipp av stoff, væske, gass eller annet som kan være forurensende. Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall). 

Vaksine

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Folkehelse, Utenlandsreiser, Emneord

kommuneVaksinasjon omhandler både mennesker og dyr. Kommunehelsetjenesten skal tilby vaksinasjon, og den skal informere om dette. 

Valg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.03.13 Tema Politikk og valg, Emneord

kommuneAvstemning for å velge personer til verv, stillinger og posisjoner. I Norge er det valg til Stortinget, kommunestyret og fylkestinget hvert fjerde år. Stortingsvalget holdes for seg selv, mens valg til kommunestyret og fylkestinget skjer samtidig. 

Vannforsyning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneTransport, rensing og fordeling av vann til privat og offentlig forbruk.

Vannforurensning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Forurensning og stråling, Emneord

introduksjonSkadelige påvirkning på vassdrag og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk med mer.

 

Våpentillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.03.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statLisens eller løyve for å eie våpen.

Du må kunne dokumentere behovet for våpen for å få lisens eller løyve, og dette gjøres i eget søknadsskjema som leveres politiet. 

Varemerke

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Næringsutvikling, Emneord

introduksjonSærlig kjennetegn for leverandør eller produsent av varer og tjenester. Næringsdrivende kan ved registrering oppnå enerett til bruken av figur, ord eller slagord.

Vassdrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Naturforvaltning, Emneord

introduksjonForvalting av vassdrag fra vannskillet til sjøen. Vannforurensning er eget emneord.

 

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Landbruk, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneDe anleggsarbeider og arbeidsprosesser som må utføres for å bygge vei gjennom terreng med vekslende topografi og geologi. Byggearbeidene for selve veien deles gjerne inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen. 

 

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 12.03.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret. 

<<  29 30 31 32 33 [3435 36  >>